จดหมายหยุดเรียนกรณีพิเศษ - 03.01.2564

จดหมายหยุดเรียนกรณีพิเศษ - 03.01.2564

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

เรื่อง การหยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

          จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติกำหนดให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

          เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงวันหยุดคริสต์มาส และวันหยุดปีใหม่ มี ผู้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เดินทางไปท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงสูง จากการสำรวจประวัติการเดินทางของนักเรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564

          ดังนั้น โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และพนักงาน จึงขอหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2564 และกำหนดการเปิดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมประสิทธิผล จึงได้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ในระดับประถม เริ่มเรียนตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 และวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับหนังสือเรียนได้ที่ครูประจำชั้น โดยการเรียนออนไลน์จะใช้ตารางเรียนตามตารางเรียนของฝ่ายวิชาการ การเข้าเรียนทางออนไลน์ในครั้งนี้ให้ถือว่าเป็นเวลาเรียนตามปกติ สำหรับระดับอนุบาลจะมีการเปิดการเรียนการสอนชดเชย โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบในลำดับถัดไป

          ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ไม่ออกนอกที่พักอาศัยหากไม่มีความจำเป็น และติดตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านอย่างดีเสมอมา

          จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประการใดทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

          ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

 

 

           (นางสายทอง  พรหมบุญ)

   ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }