วันสุดท้ายของภาคเรียน[09-03-2561]

วันสุดท้ายของภาคเรียนนี้ วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนจะเริิ่มขึ้นใน
วันที่ 19 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2561
(5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5,000 บาท)
และจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }