เป้าหมาย

     1. โรงเรียน ยึดหลักคุณธรรมความเมตตา ความซื่อสัตย์สุจริต การทำงานร่วมกัน ความขยัน และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนทุกครั้งซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นคนดี ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง และยั่งยืน

     2. โรงเรียน ยึดถือความเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของนักเรียน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เจริญเติบโต ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ ผ่านคุณลักษณะที่ดีพร้อมผ่านระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

     3. โรงเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี เช่นเดียวกันกับนักเรียนได้เรียนรู้ที่จะรักและเคารพตนเอง ผู้อื่น และทำตนให้มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

     4. โรงเรียน ใช้ทักษะสำคัญ 5 ประการ อันได้แก่ การอธิบาย การหาความเหมือนและความแตกต่าง การเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง การจำแนกประเภท และการเปรียบเทียบ เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และมีครูผู้สอนเป็นเครื่องชี้ทาง การวางแผนงานยึดหลักการรับผิดชอบและการพัฒนามากกว่าการแข่งขันเพื่อตนเอง โรงเรียน ปลูกฝังเรื่องการนับถือตนเองที่ถูกต้อง และความภาคภูมิใจในความสำเร็จ

     5. โรงเรียน เน้นให้มีกิจกรรมกลางแจ้ง และกีฬาต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความเสมอภาค เสริมสร้างทักษะด้านสังคมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการสร้างมิตรภาพอีกทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

     6. โรงเรียน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐานทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }