วิสัยทัศน์

     โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี ความรู้ และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษโดยไม่มีขอบเขตทางด้านภาษา เช่นเป็นคนดีของสังคม มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข

     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

     4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเสียสละ และอุทิศตนเพื่อสังคม

     5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

คำขวัญ

    “ ภาษาล้ำเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มุ่งไปสู่สากล ”

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }