ประกาศโรงเรียนหยุด

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
ทางโรงเรียนจะปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560(วันพรุ่งนี้) เนื่องจากทางองค์การไฟฟ้าจะทำการดับไฟเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายไฟ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 14:00 น. จึงทำให้ทางโรงเรียนจะไม่มีไฟฟ้าและน้ำใช้ ทางโรงเรียนจึงขออภัยท่านมา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }