พิธีรับใบประกาศนียบัตรพิธีรับใบประกาศนียบัตร ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561

ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }