ปฐมนิเทศผ้ปกครอง

ปฐมนิเทศผ้ปกครอง

ทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองทุกระดับชั้นและรับสมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ในวันพุธที่ 2  พฤษภาคม 2561 ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ (อาคารใหม่) เวลา 9.00-12.00 น. เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดการเรียนการสอนของทุกระดับชั้นเรียน และผู้ปกครองจะได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนพร้อมพบปะพูดคุยทำความรู้จักกับครูประจำชั้น to join us.
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }