ทัศนศึกษา.

อาทิตย์นี้เป็นกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ไปสวนสัตว์เชียงใหม่
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม : ชั้นอนุบาล 1
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม : ชั้นอนุบาล 3
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม : ชั้นอนุบาล 2  

กรุณาเตรียมหมวกและขวดน้ำดื่ม และ

กรุณามาถึงโรงเรียนภายในเวลา 8:30 น.

 

ในวันพุธ ที่ 14 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะไปทัศนศึกษา ที่ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมภาคเหนืออำเภอแม่ริม

กรุณาเตรียมหมวก,ขวดน้ำดื่มและรองเท้ายาง

 กรุณามาถึงโรงเรียนภายในเวลา 8:30 น.

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> littlestarsambassador.com

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }