พิธีรับใบประกาศนียบัตร

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จะมีการจัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.

และพิธีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม

#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }