แสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

 

คณะผู้บริหารคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ รางวัล “ครูดีศรีสถาบัน” ประจำปี พ.ศ. 2563 – นางสาวกษมา พุทธวงค์ รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประเภท รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น – นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประเภท รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น – นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประเภท รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น – นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปาลี รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประเภท รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น – นายคุณานนท์ พุทธวงค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563

#ILoveLittleStars
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website: www.littlestarsambassador.com
IG: Little Stars Bilingual(ABS2)

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }