กิจกรรมปิดภาคเรียนฤดูร้อน : สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 : มหาสมุทร

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/littlestarsbilingualpreschool