สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ประจำปี 2558-2559 ระดับดีมาก[28-09-2016]

         วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 อาจารย์อัมพร กมลโกมุท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และอาจารย์สายทอง พรหมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ประจำปี 2558-2559 ระดับดีมาก ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ. เชียงใหม่

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }