29-05-2560

โรงเรียนอนุบาลของเราร้องเพลงการเรียนรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย k1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร C และสนุกกับการตบมือกับ Ms. May

ในขณะที่ K2 และ K3 ฝึกอ่านหนังสือเขียนและฟิสิกส์!
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }