กิจกรรมปิดภาคเรียนฤดูร้อน : สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 : โลกของแมลง

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/littlestarsbilingualpreschool