พิธีรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 3[06-03-2561]

 

พิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561

Bilingual in Chiang Mai
#LittleStarsAmbassadorBilingualSchool
Website >>> www.littlestarsambassador.com

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }