โรงเรียนหยุดในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }