ขั้นตอนการสมัครเรียน

  • 1. การสมัครเรียน สามารถเดินทางมาติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อสอบถามรายละเอียด ได้กับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
  • 2. โทรสอบถามรายละเอียดกับทางโรงเรียนได้ที่เบอร์ 053-336840, 053-222145, 081-7168917

 เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  1. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่าของผู้ปกครอง
  3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่าของนักเรียน
  4. สำเนาสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางของนักเรียน
  5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 4 รูป
  6. ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ1) (สมุดพก) สำหรับการสมัครเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไป

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }