โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ จากคณะกรรมการการตรวจประเมิน

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }