End of Term Creative Camp 2019.

 

ขอเชิญชวนเด็กๆ ร่วมกิจกรรมปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2562 นี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562(2 อาทิตย์) เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมศิลปะ และเกมส์ เป็นต้น

 

             

 

 

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }